بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار شعار روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای در سال ۲۰۱۳ میلادی مصادف با۲۸ اوریل ۲۰۱۳( هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ )

روزمان و روزتان مبارک ....

شعار امسال :

“ پیشگیری از بیماریهای شغلی ”

“The Prevention of Occupational Diseases

علت عمده مرگ ومیر های مرتبط با کار در سرتاسر جهان بیماریهای شغلی هستند .بر اساس برآورد سازمان بیت المللی کار از ۲٫۳۴ میلیون تلفات شغلی در هر سال تنها ۳۲۱۰۰۰ آن مربوط به حوادث شغلی است .۲٫۰۲ میلیون مرگ باقیمانده به علت انواع مختلفی از بیماریها ی مرتبط با کار رخمی دهد .که روزانه به طور متوسط بیش از ۵۵۰۰ مرگ در دنیا به علت بیماریهای شغلی اتفاق می افتد .