شعار سازمان بین المللی کار برای روز جهانی ایمنی و بهداشت کار 2016

Workplace Stress: a collective challenge

استرس شغلی یک چالش همگانی