چک پوینتهای پیشگیری از استرس در کار : راه حلهای عملی برای پیشگیری از استرس در محیط کار/ سازمان بین المللی کار

این کتاب برای بررسی مسائل استرس در محلکار طراحی شده. است و توسط ILO منتشر گردیده و توسط  نصرت عبداله پور، فرحناز دسترنج، فرامرز هلالی، مصطفی حمزئیان زیارانی، منصور ضیایی ترجمه گردیده است. 

برای دانلود نسخه فارسی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نسخه انگلیسی اینجا کلیک کنید