نرم افزار آنالیز ریسک (درخت خطا )CARA-FaultTree

درخت خطا یا FaultTree  یکی از راههای آنالیز ریسک می باشد شما میتوانید با کلیک کردن روی Cara-FaultTree  و وارد کردن ایمیل و نام خود این نرم افزار را دانلود کنید و با کمک گرفتن از Help آن براحتی از آن جهت ارزیابی ریسک استفاده کنید.

نرم افزار محاسبه گر Manual handling calculator که توسط دوست گرامی جناب آقای مهندس مسعود تاج امیری ارسال شده است ضمن تشکر از ایشان برای دریافت نرم افزار فوق اینجا را  کلیک  نمایید.

نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت

Health and Safety Manager Personal Edition 2007.1

نرم افزار رولا rula

نرم افزار QEC

نرم افزار HSI