معرفی کتابهای بهداشت حرفه ای ...

ناشرین و نویسندگان محترم برای معرفی کتب خود به من ایمیل بزنید و یک نسخه از کتاب را ارسال فرمایید...

برای دیدن عکس روی جلد کتاب ها روی نامشان کلیک کنید

معرفی کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین

لیست کامل کتب ایمنی و بهداشت حرفه ای(زبان اصلی)

ایمنی در صنعتی نفت و گاز

بهداشت حرفه ای

اصول ایمنی در صنعت و خدمات

فرهنگ لغت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ایمنی ماشین آلات و حفاظ ها

تازه های کتاب

روشها و وسایل نمونه برداری

روشها و تجزیه نمونه ها

الگوهای تدریس ۲۰۰۰

شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

ایمنی در برق

ارگونومی برای مبتدیان

مهندسی روشنایی

آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در صنایع شیمیایی

مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

تکنیکهای ایمنی -fta

HAZOP

JSA

PHA

تجهیزات حفاظت فردی

ایمنی و بهداشت در برق