اسپیرومتری ( SPIROMETRY )

 

مهندس اسدالله سبزی

 

مهندس حسین اشرفیان 

 

1 - تست ظرفیت حیاتی - بدون اعمال نیرو : (Slow Vital Capacity )

 

 

1- از بیمار بخواهید که فلوهد را در یک دست بگیرد.

 

 

2- و به او بگوئید:

 

من می خواهم مقدار هوایی که شما می توانید از ریه های خود خارج کنیدرا اندازه گیری کنم (قابل فهم است ).

 

3- یک لوله دهنی mouth piece برای نشان دادن چگونگی انجام تست در دست خود بگیرید و به بیمار بگوئید :

 

آنچه انجام خواهد گرفت ، به ترتیب ذیل می باشد .

 

a – بطور طبیعی عمل دم و بازدم را انجام دهید. نفس عمیق کشیده و کاملا ریه خود را از هوای وارد شده از طریق بینی پر کنید (این کار را انجام دهید ).

 

b - حال لوله دهنی را داخل دهان خود برده ، لبهای خود را دور آن ببندید ... (بدین ترتیب هوا از دور لوله دهنی نشت نمی کند . توجه کنید که اینکار شبیه گرفتن ترومپت با لبهای جمع شده نمی باشد ).

 

c – سپس هوای فشرده ریه خود را بطور کامل و آهسته و تا جائیکه می توانید بداخل لوله دهنی تخلیه نمایید.

 

- بینی خود را با انگشتان گرفته و به داخل لوله دهنی فوت کنید.

 

از گیره بینی مانند افرادیکه کیپ کردن بینی برایشان مشکل است یا دارای شکاف کام cleft palate می باشد ، استفاده کنید.

 

این مجموعه کار هایی است که باید انجام گیرد.

 

- هنگامیکه بیمار آماده تست است ، تست SVC را از فهرست انتخاب کنید ، دانستن این امر با flow head حرکات اضافه انجام ندهید.

 

d – حال تست را انجام دهید ...... هر زمان که آماده شدید ...... نفس عمیق بکشید ...... ریه خود را از هوا پر کنید ، به محض اینکه بیمار لبهای خود را دور لوله دهنی قرار داد ، او را به این صورت پشتیبانی و بگوئید :

 

آهسته ..... ادامه بدهید ..... نفس خود را تا آنجائیکه می توانی خارج کن .

 

 

SVC

 

دم ، بازدم

 

عمیق ------------- آهسته

 

2‌ - تست ظرفیت حیاتی - با اعمال نیرو و منحنی تغییرات حجمی : (Forced Vital Capacity )

 

 

1- در این تست بگوئید حالا من می خواهم اندازه گیری کنم که ، چقدر سریع می توانید هوای داخل ریه خود را خارج کنید .( اگر چه از نظر عدد دقیق نیست ولی این جمله معمولا درک واضحی از تفاوت بین SVC و FVC می باشد).

 

 

- این کاری است که شما انجام می دهید ، عمل دم و بازدم را بطور طبیعی انجام دهید ، سپس یک نفس عمیق می کشید ، عمیق تر از دفعه فبل.

 

2- لوله دهنی را داخل دهانتان برده ..... لبهای خود را محکم اطراف آن قرار دهید ..... اما این بار با شدت و سرعت تمام در آن بدمید ..... در صورتیکه پارامترهای دمی inspiratory لازم باشد به ترتیب زیر ادامه دهید :

 

- وقتیکه کاملا ریه های خودرا خالی از هوا کردید ، تا آنجا که می توانید نفس عمیق بکشید.

 

3- حال این تست را انجام دهید ..... هر موقع که آماده شدید شروع کنید.

 

هنگامیکه بیمار آماده انجام تست است شما نکات اصلی را سریعا برای بیمار بازگو کنید.

 

4- تست FVC را از فهرست اصلی انتخاب کنید . پس از آنکه نیم ثانیه (0.5 S ) اول تست FVC را انجام دادید به بیمار با صدای بلند بگوئید :

 

ادامه بدهد ..... سریع ..... سریعتر ..... باز هم سریعتر ادامه بدهد ..... ادامه بدهد ..... باز هم ادامه بدهد.

 

- هنگامیکه منحنی FVC بصورت افقی در آمد ، معمولا (در افراد معمولی ) پس از تقریبا 5 ثانیه (پنج ثانیه ) قسمت بازدمی کامل می گردد. اپراتور ممکن است هر لحظه تا مدت 20 ثانیه پس از شروع تست با فشار دادن کلید End Test پایان تست را مشخص نماید. چنانچه تست دمی انجام گیرد ، به شخص بگوئید عمل دم انجام دهد. به پیشرفت منحنی توجه کنید ،تا منحنی به خط محور Flow /Volume برسد ،بگوئید :متشکرم . در صورت ضرورت تست را تکرار کنید.

 

 

FVC

 

دم -------------- بازدم

 

عمیق تر---------------- هوا با سرعت طی 5 ثانیه خارج شود.

 

و سپس یک نفس عمیق کشیده شود

 

3 - تست ظرفیت حیاتی دمی : (Inspiratory Vital Capacity )

 

 

به بیمار آموزش دهید که لبهای خود رامحکم اطراف لوله دهنی قرار دهد وبطور طبیعی تنفس کند .پس از چندین تنفس و زمانی که بیمار در وضعیت پایداری می باشد کلید START را بزنید . نموداری ظاهر می شود . به بیماراجازه دهید یک یا دو بار نفس بکشد و سپس بگوئید تا آنجا که می توانند عمل بازدم را انجام دهد.

 

 

هنگامیکه او در حجم باقی مانده (Residual Volume ) باشد ، به او بگوئید تا آنجا می تواند نفس عمیق بکشد ، سپس به تنفس معمولی برگردد.

 

تنفس معمولی در فبل و بعد از عمل دمی بعلت دارا بودن اختلاف نسبی حائز اهمیت می باشد .

 

 

4 - تست مستقیم :( M.V.V )

 

 

تست MVV را از فهرست اصلی انتخاب کنید . بیمار را آموزش داده ، از او بخواهید شروع به عمل دم و بازدم نماید.

 

 

به محض اینکه شروع به تنفس نمود ، کلید START را بزنید.

 

یک نمودار روی صفحه ظا هر می شود که مدت 12 ثانیه و یا مادامی که بیمار ادامه دهد طول خواهد کشید.

 

در متن چاپ شده ، این تغییرات روی اشل آورده می شود وامکان گرفتن چاپ MVV ‌ بدون انجام سایر تست ها میسر می باشد.