این بخش جدید جهت پاسخ به نیاز پژوهشگران عزیز و جلوگیری از دوباره کاری در امر پژوهش و ترجمه ایجاد گردیده است .. دوستان عزیز که ترجمه ای را انجام داده اند و یا در حال انجام آن هستند و یا در حال انجام پروژه های تحقیقاتی می باشند در این بخش با ذکر نام آن . همکاران خود را مطلع کرده تا منابع اطلاعاتی در دسترس عموم عزیزان قرار گیرد ...

دوستان در بخش نظرات همین مطلب می توانند نام کارهای انجام شده و یا در حال انجام خود را ذکر نمایند..