نظامنامه ایمنی برق

 

وحید خدادادی

 

مسئول حفاظت فنی و ایمنی کارخانه ریخته گری فولیران

 

پیشگفتار

 

انرژی الکتریکی یکی از مهمترین و پیچیدهترین صنایع میباشد که با تنوع ویژگیهای سهیم در آن ایجاب مینماید در زمینه ایمنی کارکنان و تأسیسات و تجهیزات از مقررات خاص برخوردار گردد، لذا در این راستا تهیه و تدوین نظامنامهای که اشراف بر مسئولیت کارکنان در جلوگیری از حوادث جانی و مالی وپایدار نگهداشتن فعالیت پرسنل واحد برق و بازدهی آن مؤثر باشدضروری بنظر می رسد.

 

هدف

 

منظور از تهیه و تدوین نظامنامه ایمنی، محافظت کارکنان شاغل واحد برق ، و همچنین حفاظت تأسیسات و تجهیزات از آتشسوزی و دیگر حوادث احتمالی و پایدار نگهداشتن سیستم و تعمیم ایمنی برای ایجاد محیط سالم جهت کارکنان و حفظ دستگاهها و تأسیسات و تجهیزات از خطر احتمالی میباشد.

 

تشکیلات

 

در اجرای اصول ایمنی که عناوین آن ذیلاً اشاره گردیده تشکیلاتی ( واحد برق) که بتواند مجری کلیه اهداف ایمنی و بهداشت کار باشد ضروری است، در این زمینه با ارائه تشکیلاتی که خط مشی اجرائی آن به صورت مسئولیتهای سازمانی و وظایف کارکنان در ابعاد همه جانبه تعیین گردیده، کلیه کارکنان شاغل در واحد برق با شرح وظایف و انواع فعالیت شغلی خود آشنا وموظف به پیروی از نظامنامه ایمنی میباشند..

 

مسئولیتها

 

پیشبینی و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از برق جزو مسئولیتهای سازمانی واحد برق بوده، به ترتیبی که بالاترین رده سازمانی تا آحاد کارکنان شاغل در کارخانه ملزم به رعایت و اجرای مقررات و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت حرفهای در مورد خود و کارکنان تحت نظارت و تأسیسات و تجهیزات مربوطه میباشند.

 

مجموعه مقررات ایمنی و بهداشت حرفهای

 

کلیه قوانین و مقررات آئیننامههای حفاظت و بهداشت کار وابسته به قانون کار، مصوبات وزارت کار و اموراجتماعی، کلیه مصوبات کارخانه و مصوباتی که در آینده توسط شورایعالی ایمنی صنعت برق به تصویب خواهد رسید میباشد.

 

 

دستورالعملهای ایمنی و حفاظت

 

به منظور ایجاد محیط سالم کار و حفظ و حراست از نیروی انسانی و تأسیسات و تجهیزات و پیشگیری از حوادث و خطرات احتمالی، تدوین و اجرای دستورالعمل‎های ایمنی و حفاظت، فردی و حرفه‎ای، تأسیسات و تجهیزات بر مبنای علمی و تجربی الزامی است. - رعایت‌ کلیه‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ الزامی‌ بوده‌ و عدم‌ اجرای‌ موارد پیشبینی‌ شده‌ یا انجام‌ نیمهکاره‌ آنها سبب‌ بیاثر شدن‌ بقیه‌ ودرنتیجه‌ کلسیستم‌ ایمنیمربوطه‌ خواهدگردیداین لیستهای کنترل به هیچ وجه تمام مسائل رادر برنمی گیرند ، به هر حال به هر مورد که برخورد می کنید آن را به دقت مورد بررسی قرار دهید و سپس تصمیم خود را بگیرید.

 

مقررات حفاظت از حریق

 

با توجه به وجودموادقابل اشتعال مورداستفاده در تأسیسات برق (منابع سوخت، مخازن روغن، کابلها... ) و همچنین دستگاهها و تجهیزاتی که احتمال خطر آتشسوزی در آنها وجود دارد، اجرای دستورالعملها و مقررات حفاظت از حریق به منظور پیشبینی، پیشگیری و مبارزه با حریق الزامی میباشد.

 

صلاحیت حرفهای کارکنان :

 

به منظور حفظ و حراست سرمایه کلان کارخانه (نیروی انسانی وتأسیسات) و اداره بهینه امور و تقلیل ضایعات و خسارات، ضروری است معاینات پزشکی جسمی و روانی بدو استخدام و ضمن خدمت کارکنان، آموزشهای ایمنی و حفاظت و حرفهای، آزمون اجرائی کارکنان در ارتباط با مسائل ایمنی شغل آنان به منظور حصول اطمینان از صحت رفتار آنان، انجام گردد.

 

دانلود ادامه مطلب به صورت پی دی اف