در پایان چهارمین سال فعالیت و در آستانه پنجمین بهار زندگی این سایت قرار گرفته ایم ، آنچه در ابتدا عهد نموده بودم را در حد توان خویش انجام داده ام و انجام می دهم . در ابتدای فعالیتم بسیار تنها بودم !! آنقدر که می اندیشیدم این کار بیهوده است و هیچ کس گویا توجهی به آن ندارد ...

 

وقتی شش ماه از شروع گذشت کم کم امیدوار شدم و بازتاب کارهایم را دیدم ... واقعا لذتی درونی دارد ... که با هیچ چیز قابل قیاس نیست...

 

با تهدیدها و حرفهای ناروای بسیاری روبرو شدم و سختی های زیادی را به جان خریدم ولی هرگز از راهی که انتخاب نمودم پشیمان نبوده و نیستم ...

 

در این هنگام که می بینم حداقل 20 وبلاگ گوناگون را همکارانم اداره می کنند و هر کدام به تناسب تواناییشان فعالیت می کنند بسیار بر خود می بالم که آغازگر این راه بودم ...

 

دست تمامی دوستانی که در این مدت مرا یاری کردند می بوسم و می فشارم ....

 

به امید روزهای بهتر و اینکه هیچگاه سرنوشت خود به خود تغییر نمی یا بد بلکه خواستن شرط نخست است...