ایمنی بلند کردن و جابجایی بار با جراثقال سقفی

 

حمزه علی آبادی

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

www.iranhse.persianblog.ir

 

در بخش ها, محوطه ساختمانی یا هر قسمت دیگری که جراثقال کار می کند, بایستی توسط سرپرست بخش یا قسمت و با هماهنگی واحد ایمنی شخصی از بین مهندسین یا تکنسین ها به عنوان مسئول ایمنی جابجایی بار با جراثقال انتخاب گردد. این شخص قبل از صدور حکم لازم است دوره آموزش ریگری جراثقال سقفی را با موفقیت طی کند. آزمون افراد مذکور توسط واحدهای ایمنی ، شرکتهای ارائه دهنده خدمات آموزشی و یا مرکز فنی و حرفه ای انجام و پس از قبول شدن گواهینامه مخصوص صادر می گردد. آزمون مجدد و ادواری این افراد هر سه سال یکبار انجام می شود.

 

بخش هایی که دارای تعداد کمی جراثقال می باشند، با موافقت واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای وظایف مسئول سالم نگهداشتن جراثقال و وظایف مسئول ایمنی جابجایی بار بعهده یکنفر واگذار می شود.

 

دانلود ادامه مطلب