(کارهای دیگرتان را به دیگران بسپارید؛ آموزش تخصص ماست)

شرکت پیشگامان آریان راد برگزار می کند:

دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کلیه دوره ها با نظارت مستقیم دکتر ایرج محمدفام برگزار می شوند.

عناوین دوره ها:

  1.          ايمني سيستم و مديريت ريسك

2.         تكنيكهاي مهندسي در ايمني سيستم

3.        ايمني مشاركتي با استفاده از FUTURE WORKSHOP

4.         ايمني مبتني بر رفتار و ارزيابي و كنترلهاي رفتارهاي ناايمن با استفاده از متد BBS

5.         آناليز ايمني شغلي

6.         تجهيزات حفاظت فردي: انتخاب، استفاده و نگهداري

7.        تحقيقات حادثه(مقدماتي تا پيشرفته)

8.        كاربرد تكنيك Change Based Analysisدر آناليز حوادث

9.         Achieving  A New Safety Culture Zero Incidents

10.        Safe Handling of  Flammable and Combustible Liquids

11.         Personal Protective Equipment(Introduction)

12.        Personal Protective Equipment(Hands& Arm)

13.       Personal Protective Equipment(Foot)

14.       Personal Protective Equipment(Head)

15.       Personal Protective Equipment(Eyes& Face)

16.        Personal Protective Equipment(respiratory System)

17.       Personal Protective Equipment(Trunk& Safety Belt)

18.       Personal Protective Equipment(Emergency Washing Equipment)

19.        Personal Protective Equipment(Hearing System)

20.        Hazard Classifications and Placards/Labels

21.        Hazardous Materials Management

22.        Hot Work Permits

23.       كاربرد تكنيكFTA در ارزيابي ايمني سيستم

24.       كاربرد تكنيكFM&EA در ارزيابي ايمني سيستم

25.       كاربرد تكنيكHAZOP در ارزيابي ايمني سيستم

26.       كاربرد تكنيكET&BA در ارزيابي ايمني سيستم

27.       كاربرد تكنيكOS&HA در ارزيابي ايمني سيستم

28.       كاربرد تكنيكFM&EA در ارزيابي ايمني سيستم

29.       ايمني مشاركتي با استفاده از FUTURE WORKSHOP

30.       قابليت اطمينان انسان

31.       معرفي روش Targeted Hazard Identification System

32.       تحقيقات حادثه و تكنيكهاي مورد استفاده

33.      كاربرد تكنيك Change Based Analysisدر آناليز حوادث

34.      ارزيابي و كنترلهاي رفتارهاي ناايمن با استفاده از متد BBS

35.      آناليز ايمني شغلي

36.      ايمني كار در فضاهاي محصور

37.      Hazard Classifications and Placards/Labels

38.      ايمني حريق: ارزيابي، طراحي و نگهداري

39.      طراحي سيستم هاي دستي اطفاء حريق

محل برگزاری دوره ها

 دفتر اصفهان

دفتر تهران

محل مور درخواست شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرد:

021-22227854-8

0311- 6635006-7