درخت خطا یا FaultTree یکی از راههای آنالیز ریسک می باشد شما میتوانید با کلیک کردن روی Cara-FaultTree و وارد کردن ایمیل و نام خود این نرم افزار را دانلود کنید و با کمک گرفتن از Help آن براحتی از آن جهت ارزیابی ریسک استفاده کنید.

لینکهای جدیدhttp://www.smartdraw.com/specials/ppc/fault-tree.htm?id=260580

http://windows.podnova.com/trends/homeopathic software_cara.html