خسارات ناشی از افسردگی مرتبط با کار

 

William McPeck

 

Maine State Government

 

March 2002

 

برگردان به فارسی : نیلوفر احمدی – کارشناس بهداشت حرفه ای

 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان

 

مقدمه:

 

برآورد میشود بین 11 تا 17 میلیون نفر از آمریکائی ها دچار افسردگی باشند.

 

oاین تعداد بین 5 تا 10 درصد کل جمعیت است.

 

oزنان بیش از مردان دچار افسردگی میشوند.

 

oهرسال 30 هزار مورد خودکشی رخ میدهد .

 

oاین آمار فقط مربوط به افرادی است که تحت درمان بوده یا بیماری آنها توسط پزشک تشخیص داده شده .

 

برآورد خسارات ناشی از افسردگی در آمریکا:

 

1- نتایج مطالعات گرینبرگ 1993:

 

nاتحادیه های صنفی فقط بعلت بیماری افسردگی کارکنان متحمل 44میلیارد دلار خسارت به شرح زیر شده اند :

 

n12 میلیارد دلار خسارت ناشی از کاهش بهره وری

 

n12 میلیارد دلار خسارت ناشی از روزهای کاری ازدست رفته بعلت عدم حضور فرد شاغل در محل کار

 

n12 میلیارد دلار مجموع خسارتهای مستقیم ( غرامت و...)

 

n5/7 میلیارد دلار بابت فوت افراد بیمار

 

2- نتایج مطالعات درسال 2000:

 

nهزینه ازکارافتادگی هر فرد شاغل بعلت افسردگی در هرسال 425/5 دلار میباشد.

 

nهزینه درمان هرفرد شاغل مبتلا به افسردگی به اضافه هربیماری مزمن دیگر 7/1 برابر بیش از سایر شاغلان میباشد.

 

nتعداد روزهای استراحت پزشکی شاغلان افسرده زیر 40 سال طی یکسال 5/3 بار بیشتر از شاغلان بالای 40 سالی است که به افسردگی مبتلا نمیباشند.

 

nهر 5/1 بار غیبت از کار کارکنان بعلت افسردگی 20 درصد میزان بهره وری آنان را کاهش میدهد.

 

3- نتایج مطالعات دیویدسون 1998:

 

nطی یک سال فقط بعلت افسردگی حدود 12 میلیارد دلار خسارت بابت روزهای کاری از دست رفته محاسبه شده است.

 

nبرآورد میشود هزینه های بیماری افسردگی به تنهایی بیش از هر بیماری دیگری باشد.

 

4- نتایج مطالعات در کارکنان بانک شیکاگو 1991-1988

 

o52 درصد از بیماریهای روانی را مبتلایان به افسردگی تشکیل میدهند.

 

oفقط طی سال 1991 هزینه بیماران مبتلا به افسردگی معادل 000/930 دلاربود.

 

o62 درصد از کل روزهای استراحت پزشکی بیماران روانی مربوط به مبتلایان به افسردگی بود.

 

oافسردگی با 40 روز استراحت پزشکی بابت هربیمار در بین تمام بیماریها رتبه اول را بخود اختصاص داد.

 

اقدامات بانک شیکاگو:

 

oافزایش سطح آگاهی و آموزش کارکنان در مورد بیماری افسردگی

 

oآموزش به مدیران

 

oافزایش سطح آگاهی اتحادیه صنوف

 

oتمرکز بر مدیریت پیشگیری ودرمان بیماری افسردگی

 

oاجرای برنامه غربالگری بهداشتی کارکنان

 

oبرنامه ریزی برای اقدامات درمانی پیشرفته

 

 

نتایج اقدامات بانک شیکاگو:

 

oکاهش خسارات مستقیم بابت بیماری افسردگی در کل بیماران از 1 میلیون دلار به 400 هزاردلار ( 1996-1992)

 

oکاهش درصد فراوانی بیماری افسردگی از 62 درصد به 45 درصد ( 1995 -1992)

 

oکاهش هزینه های مستقیم درمان بیماری بابت هرنفر از 116 دلار به 58 دلار

 

oکاهش شیوع بیماری افسردگی از 8/1 مورد به 8/4 مورد در هر 1000 نفر (1995-1989)
5- نتایج مطالعات سازمان تحقیقات بهداشتی پیشرفته

 

( HERO( Health Enhancement Research Organization

 

الف- خلاصه نتایج بعمل آمده از مطالعه ریسک فاکتورهای محیط کار (1996-1990) در 6 صنعت از 500/47 صنعت بزرگ امریکا:

 

n70 درصد کارکنان از افسردگی شکایت داشتند.

 

n46 درصد کارکنان ازبالا بودن استرس کاری شکایت داشتند.

 

n35 درصد کارکنان دچار بیماری دیابت بودند.

 

n21 درصد کارکنان دچار اضافه وزن بودند.

 

n14 درصد کارکنان سیگاری بودند.

 

n12 درصد کارکنان دچار افزایش فشار خون بودند.

 

nو 10 درصد آنها دچار بی تحرکی در کار بودند .

 

ب- مطالعه شیوع افسردگی در میان کارکنان دولتی آمریکا (SOM ) 1997

 

o 1 هزارو 561 نفر از کارمندان دچار افسردگی بودند که از این تعداد 66 درصد کارمند رسمی و 6 درصد از کارکنان قراردادی بودند.

 

oتعداد زنان افسرده در این گروه بیش از 5/2 برابر مردان بود.

 

o7/6 میلیون دلار معدل 14 درصد هزینه های درمانی صرف بیماری افسردگی کارکنان شد.

 

nاز کل 308 دلار هزینه درمانی بابت بیماری هر نفر فقط 102 دلار بابت بیماریهای روحی ازجمله افسردگی صرف شد.

 

n904 کارمند به علت افسردگی به متخصص اعصاب و روان ارجاع داده شدند.

 

nدرمجموع 1908 نفر از کارمندان به دلیل مشکلات روحی به متخصص اعصاب و روان مراجعه کردند.

 

oمیزان شیوع بیماران بستری بعلت ابتلا به بیماریهای جسمی:

 

n95 نفر در هر 1000 نفر بیمار افسرده

 

n67 نفر در هر 1000 نفر بیمار غیر روحی

 

oدر بسیاری از مطالعات پزشکی افراد دچار افسردگی شکایات بیشتری از ناراحتی های جسمی ( غیرواقعی ) ابراز مینمایند.

 

oبابت درمان بیماری افسردگی کارکنان مبلغ 279/083/1 دلار صرف خریداری دارو شده است(1997)

 

متوسط هزینه سرانه هرنفر 50 دلار در ماه برآورد شده است.

 

هر بیمار افسرده در سال بطور متوسط 2/16 بار توسط پزشک ویزیت شده است.

 

73 درصد از کارکنان دچار افسردگی بطور مرتب دارو مصرف میکنند.

 

1 هزارو 672 نفر از کارکنان (9/6 درصد) از افسردگی شکایت داشتند( 1999)

 

76 درصد آنان از کارمندان رسمی بودند.

 

یک نفر از هر 12 نفر مبتلا به افسردگی بوده (1998(

 

کارکنان دچار افسردگی در یکسال حداقل 15 هزار بار به روان پزشک مراجعه کرده اند(1998(

 

هزینه درمانی بیماریهای روحی کارکنان افسرده 3/1 میلیون دلار و هزینه درمانی بیماریهای جسمی ایشان 2/4 میلیون دلار بوده( 1998)

 

درمجموع هزینه های درمانی کارکنان افسرده بالاتر از کارکنانی است که به بیماریهای روحی مبتلا نیستند.

 

بیش از 1/1 میلیون دلار صرف تهیه داروهای ضد افسردگی شده (1999)

 

50 درصد مبتلایان به افسردگی دوره 6 ماهه دارودرمانی خودرا بطور کامل انجام ندادند.

 

58 درصد از مبتلایان به افسردگی اصلا دارو دریافت نکردند.
ج- مطالعه شیوع افسردگی در کارکنان اتحادیه مدیریت درمان دولتی آمریکا (MHMC)

 

برنامه غربالگری تعاملی بیماران به دو روش زیر:

 

غربالگری از طریق برقراری تماس تلفنی با بیمارانETAP

 

غربالگری از طریق ارتباط آنلاین اینترنت

 

ملاقات پرستار با بیماران وپی گیری بیماران

 

مطالعه پایلوت از طریق درمان انتخابی

 

نتیجه غربالگری تعاملی از طریق برقراری تماس تلفنی با بیماران:

 

SOM: فقط برای یک نفر از هر 19 نفر بیمار قابل اجرا بود.

 

MHCM: 96 درصد کارکنان بیمار تحت پوشش این روش قرارگرفتند.

 

دلایل انتخاب برنامه ETAP

 

شیوع زیاد بیماری افسردگی بین کارکنان

 

پرهزینه بودن بیماری افسردگی

 

ارتباط مرگ ومیر با افسردگی ( خودکشی )

 

ویژگیهای استقرار سیستم پی گیری و غربالگری در برنامه ETAP:

 

مدارک فاقد نام و اطلاعات شخصی باشند

 

نگهداری مدارک بصورت محرمانه باشد کلیه مکالمات تلفنی از طریق تایپ با صفحه کلید بوده و هیچگونه گفتگو از طریق ارتباط صوتی انجام نشود.

 

فقط در صورت تمایل و توافق بیمار اطلاعات در اختیار وی گذاشته شود.

 

دوروش غربالگری EPAT وجود دارد:

 

برای بیماران افسرده و مانیک

 

برای معتادان به الکل

 

غربالگری ETAPبرای بیماران افسرده و مانیک:

 

با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی معتبرو استاندارد شده توسط (دانشگاه هاروارد)

 

با استفاده از پرسشنامه 3 سوالی معتبرو استاندارد شده توسط (دانشگاه هاروارد)

 

غربالگری ETAPبرای معتادان به الکل:

 

با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی مورد استفاده سازمان جهانی بهداشت برای غربالگری معلولان در سال 1982

 

غربال کردن افراد الکلی با رفتارهای خطرناک از معتادان به الکل

 

اقدامات لازم برای اجرای ETAP :

 

واگذاری 800 شماره تلفن بدون مالیات ( بدون هزینه) به هر سازمان

 

امکان پاسخ فوری به تلفنها

 

ارائه گزارش هفتگی یا ماهیانه

 

امکانات آموزشی و ارتقاء برای کارکنان درگیر برنامه غربالگری

 

اجرای برنامه های تقویت کننده و تاکید کننده غربالگری به مناسبتهای خاص:

 

روز بدون الکل : در ماه آوریل

 

روز غربالگری بیماران افسرده : در ماه اکتبر

 

برقراری ارتباط خودکار بین سیستم غربالگری با بیمه خدمات درمانی

 

نتایج غربالگری ETAP در سطح ملی :

 

شناسائی بیماران افسرده :

 

73 درصد تماس گیرندگان دچار افسردگی بودند.

 

شدت افسردگی 80 درصد بیماران خفیف تا متوسط بود.

 

90 درصد بیماران در زمان تماس تحت درمان نبودند.

 

87 درصد تماس گیرندگان افراد شاغل بودند.

 

75 درصد زنان و 70 درصد مردانی که تماس گرفتند دچار افسردگی بودند.

 

شناسائی معتادان به الکل :

 

70 درصد تماس گیرندگان معتاد به الکل بودند.

 

میزان وابستگی96 درصد معتادان به الکل در حد خطرناک تا شدید بود.

 

4/95 درصد از معتادان به الکل در زمان تماس تحت درمان ترک اعتیاد نبودند.

 

81 درصد تماس گیرندگان از افراد شاغل بودند.

 

72 درصد مردانی که تماس گرفتند معتاد به الکل بودند.

 

میزان وابستگی98 درصد آنان به الکل در حد خطرناک یا بالاتربود.

 

61 درصد زنانی که تماس گرفتند معتاد به الکل بودند.

 

میزان وابستگی93 درصد آنان به الکل در حد خطرناک یا بالاتربود.

 

نتایج غربالگری ETAP در سال 2001:

 

سهم هر سازمان از تماسها بین 3/0 تا 7 درصد بود

 

از مجموع 730 تماس در :MHCM

 

505 تماس مربوط به غربالگری بیماران افسرده

 

225 تماس مربوط به غربالگری معتادان به الکل بود

 

71 درصد تماس گیرندگان زن بودند

 

70 درصد تماس گیرندگان دارای علائم افسردگی بودند.

 

85 درصد تماس گیرندگان که دچار افسردگی بودند در هنگام تماس تحت درمان قرار نداشتند.

 

برنامه ملاقات پرستاران با بیماران در MHCM:

 

اجرای برنامه مدیریت درمان بیماران توسط پرستار بطور تقریبی به ازای هر نفر 150 دلار هزینه دربرداشت.

 

مراحل برنامه پیگیری 6 ماهه درمان بیماران:

 

آموزش به بیماران

 

ارزیابی میزان پبشرفت در درمان بیماران

 

غربالگری موارد خودکشی بیماران

 

تهیه برنامه زمانبندی درمان

 

پیش بینی اقدامات لازم در شرایط دشواردرمان بیماران

 

برگزاری دوره های هفتگی مرور برنامه و مشاوره با روانپزشک

 

نتیجه گیری:

 

74 درصد از بیماران تا 6 ماه تحت درمان داروئی منظم قرارگرفتند.

 

57 درصد از مبتلایان به اسکور شدید افسردگی حداقل 50 درصد بهبود حاصل نمودند.

 

عملکرد شغلی 18 درصد از بیماران بهبود قابل توجهی نشان داد.

 

نهایتا به ازای هر نفر شاغل 2600 دلار در هزینه های درمانی صرفه جوئی بعمل آمد.

 

 

منبع اطلاعاتی:

 

WWW.OSHA.GOV

 

مقاله Depression and the Employer

 

نوشته William McPeck

 

March 2002