بررسی اثر بیولوژیکی امواج ماکروویو تلفن سیار بر تغییرات ظرفیت

 

آنتی اکسیدانی خون خرگوش

 

دکتر علی خوانین، ویدا زراوشانی، دکتر عباس رضائی، دکتر سید باقر مرتضوی، دکتر رمضان میرزایی، جلال حسنی

 

چکیده

 

هدف

 

امواج مایکروویو در بخشهای مختلف صنعتی ، پزشکی، علمی و لوازم خانگی،کاربردهای بسیاری دارد. کاربرد این امواج با فرکانس 915 مگاهرتزدر تلفن سیار باعث ایجاد اثرات حرارتی و غیر حرارتی می شود . با توجه به استفاده فراوان وطولانی مدت افراد مختلف جامعه از این وسیله و نیز با توجه به اهمیت ویژه آنتی اکسیدانها در سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتلا به برخی بیماریها، در این پژوهش به بررسی اثرات بیولوژیکی امواج ماکروویو تلفن همراه با فرکانس 915 مگاهرتز بر تغییرات آنتی اکسیدانی پرداخته شد.

 

مواد و روش کار

 

. این پژوهش به شیوه تجربی و با آزمایش بر روی 14 سر خرگوش نر سفید سه ماهه با نژاد خالص نیوزلندی و وزن 1400-1700 g انجام شد .خرگوشها به صورت تصادفی به دو گروه شاهد ومورد تقسیم شدند .گروه مورد به مدت سه هفته ، روزی 8 ساعت، در معرض امواج ما یکروویو با فرکانس 915 مگاهرتز و میانگین چگالی توان mW/cm 2 0/6789 ، که توسط دستگاه شبیه ساز ، تولید شده بود در یک محفظه کاملا ایزوله در مواجهه تمام بدن قرار گرفتند . پس از مواجهه، به صورت مستقیم از قلب گروههای شاهد و مورد خونگیری شد و میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما با استفاده از روش FRAP اندازه گیری شد. میزان جذب TPTZ-Fe+ با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 593 nm قرائت شد سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS توسط آزمون t-test تجزیه و تحلیل گردید.

 

 

ادامه مقاله را دانلود نمایید

منبع : مجله علوم پایه پزشکی ایران