آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار

 

 

به پیوست یک نسخه از آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار در راستای کشوری کردن رویکرد مدیریت سیستماتیک در کشف و شناسایی، ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و ارزشیابی های اقدامات کنترلی و قانونمندکردن بخشهای خصوصی فعال در ارائه مشاوره، آموزش، استقرار، ممیزی و .... در زمینة سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نظیر IMS, HSE, OHSAS 18001 و امثالهم که به تصویب دو مقام محترم وزارت بهداشت و وزارت کار و امور اجتماعی رسیده جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد

http://www.markazsalamat.ir/Files/admin/scan0001.jpg

http://www.markazsalamat.ir/Files/admin/scan0002.jpg
http://www.markazsalamat.ir/Files/admin/scan0003.jpg
http://www.markazsalamat.ir/Files/admin/scan0004.jpg
http://www.markazsalamat.ir/Files/admin/scan0005.jpg
http://www.markazsalamat.ir/Files/admin/scan0006.jpg