حسین(ع) بیشتر از آب .....تشنه لبیک بود

افسوس که به جای افکارش . زخمهای تنش را نشانمان دادند...

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند....