ارزیابی پوسچر

Rula (Rapid Upper Limb Assessment)

 

 

روشی مشابه Owas که در سال 1993 ابداع گردید . این روش برای ارزیابی میزان مواجهه افراد میزان مواجهه افراد با پوسچرها نیروها و فعالیتهای عضلانی که باعث ضایعات اندام فوقانی یا (Upper Limb Disorder) میشود بسیار جالب است .

 

قبل از اینکه بخواهیم Owas  یا Rula انجام بدهیم میبایست تعیین کنیم کدامیک ضروری اند . بهمین جهت از روش Plibel  جهت ارزیابی اولیه استفاده نماییم.

 

Plibel  روشی است برای شناسایی عوامل استرس روی سیستم اسکلتی – عضلانی که ممکنه باعث صدمات شوند .

 

مقدمه :

در انستیتو ملی بهداشت شغلی روشی جهت سهولت ارزیابی محل کار در موارد صدمات اسکلتی – عضلانی بوجود آمد . اما آن میتواند بعنوان یک چک لیست برای ارزیابی ارگونومی عمومی وضعیتهای کاری مورد استفاده قرار بگیرد .

 

فرم مورد استفاده فلوچارتی است که در ردیف بالایی آن تصاویر قسمتهای مختلف بدن قرار دارد . ستونهای زیر آن هر یک که سفید هستند مرتبط با ستونی  در سمت راست است که دارای لیستی از فاکتورهای کاری استرس زای فیزیکی میباشد . لیست فاکتورهای خطرزای بالقوه برای سیستم اسکلتی عضلانی و قسمتهای مختلف بدن از اسناد علمی و تجربیات مختلف بدست آمده است .

 

در بخشهای خاکستری این قبیل اسناد یافت نشده است . همچنین فرم برای مورد توجه قرار دادن فاکتورهایی که ممکنه باعث اثرات تجمعی باشد نیز مورد  استفاده قرار میگیرد .

 

ارزیابی

قسمتهای مشخصی از کار کارگر صدمه دیده مورد بررسی قرار میگیرد . یعنی فازهایی از کار که بیشترین زمان یا برای سیستم اسکلتی عضلانی استرس زا هستند . دیگر جنبه های شغل جهت بدست آوردن اطلاعات در مورد تمامی فاکتورهای خطر کنترل گردد.

بررسی محل کار از تصویر قسمتی از بدن که تحت تاثیر قرار میگیرد و ستون زیر آن بصورت عمودی قسمتهای سفید و لیست فاکتورهای استرس زای فیزیکی کار (ستون سمت راست ) شروع میشود . علائم یک وظیفه استرس زا ممکنه بطور همزمان  در بیشتر از یک بخش بدن وجود داشته باشد همچنین بار روی بخشهای دیگر بغیر از آنچه مورد مطالعه قرار میگیرد بایستی کنترل گردد. ممکنه روش برای دو بخش مختلف کار و بدن تکرار گردد.

 

زمانیکه از این روش برای ارزیابی عمومی ارگونومی استفاده میشود تمامی بخشهای 1 تا 17 بایستی بررسی شود .

 

در پایان جدولی مانند شکل زیر رسم کرده و عضوی که بیشترین + را گرفته باشد را در اولویت بررسی خود قرار میدهید .

 

عوامل

 

اعضا

محدود بودن فضای کار

طراحی نا مناسب ابزار

ارتفاع نا مناسب کار

طراحی نا مناسب صندلی

خمش ملایم به جلو

خمش ملایم به اطراف

خمش با چرخش ملایم

حرکات تکراری

قابلیت رویت

حرکات چرخشی

وضعیت نامناسب است

گردن ،شانه ،بالا تنه

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

yes

مچ ، ساعد ،بازو

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

Yes

پا و مچ پا

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

NO

زانو و ران و لگن

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

NO

نشیمنگاه

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

NO

 

 

یک مثال از این روش بزودی مطرح خواهم نمود .