محورهای همایش
۱-سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSE) در معادن و صنایع معدنی

2. چارچوب HSE Plan  برای طرحهای توسعه، پیمانکاران

3. شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک های HSE در معادن و صنایع معدنی

4. حوادث و بیماریهای ناشی از کار در معادن و صنایع معدنی

5. فن آوری های مدرن در ایمن سازی معادن

6. جنبه های HSE  در عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی

7. جنبه های اقتصادی بهبود عملکرد بهداشتی و ایمنی در معادن و صنایع معدنی

8. مدیریت ضایعات جامد و پساب ها در معادن و صنایع معدنی

9.ارتقاء عملکرد HSE پیمانکاران شاغل در معادن و صنایع معدنی

10.ارزیابی قوانین و مقررات HSE مرتبط با معادن و صنایع معدنی در ایران و جهان

11.راهکارهای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در معادن و صنایع معدنی ایران

12.مدیریت HSE و توسعه پایدار

13.راهکارهای اجرایی بهبود شرایط HSE در معادن و صنایع معدنی

14. نقش سرمایه گذاری  در رشد وشکوفائی  اقتصاد معادن و صنایع معدنی

15.باز سازی معادن

16.سایر موضوع های مرتبط با  عنوان همایش
جهت اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به

http://www.hsecongress.com/subjects_fa.html