بدان خدایی که گنجهای آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت آنرا بر عهده گرفته است...

پس بدان ! که هر چیزی که اجازه ورودش را به ذهنت بدهی به زندگی خود جذب خواهی کرد ، مطلقا هر چیز ، خوب یا بد...

و این راز بزرگ زندگی است...

راز آشکار می شود....