پرسشنامه نوردیک

یکی از ابزارهای مناسب برای تعیین شیوع ناراحتی ها و اختلالات اسکلتی - عضلانی استفاده از پرسشنامه ی نوردیک است.در بیشتر موارد شایسته است که در کنار یک روش ارزیابی پوسچر از پرسشنامه ی نوردیک نیز استفاده کرد و بدین ترتیب ارتباطی میان پوسچر فرد و ناراحتی های اسکلتی -عضلانی وی برقرار ساخت.

مجموعه ی این پرسشنامه ها از کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر (جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه) اقتباس شده است.برای دریافت هر پرسشنامه روی آن کلبک کنید.

لینک دانلود

 

پرسشنامه نوردیک اختلالات اسکلتی - عضلانی گردن

پرسشنامه نوردیک اختلالات اسکلتی - عضلانی کمر

پرسشنامه نوردیک اختلالات اسکلتی - عضلانی مچ و دست

پرسشنامه نوردیک اختلالات اسکلتی - عضلانی شانه

3-پرسشنا مه مربوط به ناحیه گردن :

 

آیاتا بحال دچارنا راحتی درناحیه گردن شده اید؟  1-بلی.........2-خیر........

 اگر به این سئوال پاسخ خیرداده ایدبه سوالات 2تا12 جواب ندهید.

 

 ۲-آیا گردن شما در حادثه آسیب دیده است؟

1-1-بلی.....2-1-خیر.......اگرپاسخ بلی است  به سوالات2-الف وب پاسخ دهید.

2-الف-ایا این حادثه درمحیط کار رخ داده است؟ 1-1-بلی.....2-1-خیر.......

2-ب-تاریخ تقریبی حادثه جه موقع است؟  ...........سال و...........ماه

3-آیا تا بهحال.به علت ضایعات گردنی کار خود راتغییر داده اید؟

1-بلی.......................      2-خیر.........

4- تصور می کنید چه عاملی باعث این مشکل درناحیه گردن شما شده است؟ 1-حادثه...2-ورزش...3-کاردرخانه...4-کار در محیط شغلی شما...5-غیره...ذکرکنید........

5-الف-اولین سالی که دچارمشکل گردنی شده اید؟........13

5-ب—اولین سالی که دچارشدیترین ناراحتی گردنی شده اید؟........13

6-در صورتی که ناراحتیگردنی شما بسیار شدیدبوددردراتاچه میزان تجربه کرده اید؟

1-ملایم.......2-شدید........3-بسیار بسیار شدید..............

7-آیاتا بحال بعلت ضایعات گردنی ازمحیط کار غایب شده اید؟

1-بلی............. 2-خیر......اگرپاسخ شما خیرمی باشد لطفا به سئوال8مراجعه کنید.

اگر پااسخ شما بلی است.  7-لف-چند بار.........

ب-در مجموع چند روز بعلت ضایعات گردنیاز محیط کارتا ن غایب کارتان غایب شده اید؟

ج-در 12ماه گذشته چندروزبعلت ضایعات گردنی ازمحیط کارتان غایب شده اید؟ 8-معمولا ضایعاتگردنی شما به چه صورتبروز می کند؟ رو زانه........................یکبار بیشتر در ماه.............. .....یکبار بیشتر درسال..............  .یکبار بیشتر درهرچندسال ................. .....یکبار بیشتر درهفته................................... فقط یکبار بروز کرده است .................

9 درطی 12- ماهگذشته ضایعات گردنی شماچه مدت طول کشیده است؟ 

صفر روز.......            1-7 روز........             8-30 روز......       

  بیشتر از30 روز اما نه هر روز........               هر روز...........          

10-        درطی 12- ماهگذشته ضایعات گردنی شماباعث کاهش فعالیت شما شده است؟

10-الف)فعالیت شغلی       1-بلی.........         2-خیر..........              

10-ب)تفر یحات روزانه     1-بلی.......        2-خیر..........            

11- درطی 12- ماهگذشته ضایعات گردنی شمارا ازانجام امورروزانه باز داشته است؟

صفر روز.......            1-7 روز........             8-30 روز......       

  بیشتر از30 روز اما نه هر روز........               هر روز...........          

12-آیادرطی12ماه گذشته بعلت ضایعات گردنی به پزشک(فیز یوتراپ یاغیره و...)مراجعه کرده اید؟      1-بلی........    2-خیر....  اگر جوهب شمابله است:

12-الف) در کجا ؟می توانید به بیش از یک مورد اشاره کنید

خا نه بهداشت ...........                      پز شک خصوص......         

بیمارستان..............                            فیزیوتراپی.......................

.............