خصوصیات شخصیتی راننده در ارتباط با تصادف خود گزارشی و استفاده از موبایل در حین رانندگی

 

مجید صفری

مصطفی عطایی

 چکیده

یک مدل سببی در این بررسی برای توضیح تاثیر استفاده از تلفن موبایل در ایمنی رانندگی ایجاد شده است. بر اساس مدل، یک سری از پرسشنامه‌ها طراحی شدند و 194 راننده ماشین با این پرسشنامه‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داده اند که ریسک قابل قبول و کاربرد موبایل با کارهای فردی مختلف متفاوت می‌باشد. رانندگانی که تمایل به تصادفات دارند، یک سهمی‌از ریسک‌های ایمنی و میزان تصادف خود گزارشی بالایی را آشکار می‌نمایند که از کاربرد موبایل در آنهایی نتیجه می‌دهد که تمایل به تصادف ندارند. یافته ها نشان داد که رانندگان پرخاشگر  از موبایل مکررا در هنگام رانندگی استفاده می‌نمایند و یک میزان تصادف مشابه به رانندگان غیر پرخاشگر دارند. توالی در کاربرد موبایل در هنگام رانندگی بطور مشخص در بین رانندگان پرخاشگر مرد افزایش یافته صرف نظر از تمایل به تصادف. یافته‌ها از این بررسی دلالت بر این دارد که ریسک مشاهده شده از رانندگان می‌باید یک مورد صرف نظر شده باشد اما عامل مهم در رابطه بین کاربرد موبایل و ایمنی رانندگی باشد. بدلیل سختی شناسایی کسانی که تمایل به تصادف دارند یا ندارند، این بررسی پیشنهاد می‌نماید که منع کلی در کاربرد موبایل در هنگام رانندگی مورد نیاز می‌باشد تا تعداد تصادفات ترافیکی کاهش یابد.