کاش از خودم شروع می کردم!

نوشته های سنگ قبر یک کشیش

جوان که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم.پیر و عاقل تر که شدم٬ فهمیدم نمیتوانم دنیا را تغییر دهم٬بنابراین توقعم را کم کردم و به تغییر کشور قناعت کردم٬ ولی کشورم نیز نمیخواست عوض شود.

به میانسالی که رسیدم آخرین تواناییم را به کار گرفتم و خواستم خانواده‌ام را عوض کنم ولی پناه بر خدا ! آنها هم نمیخواستند عوض شوند و اینک که در بستر مرگ آرمیده‌ام دریافته ام که اگر فقط خود را عوض می کردم٬ خانواده‌ام هم عوض میشدند و به پشت گرمی آنها می توانستم کشورم را نیز عوض کنم ٬ هیچ کس نمیداند شاید می توانستم دنیا را نیز تغییر دهم !