موارد قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز :

1-به گروههای 2 نفری تقسیم و در جلسه آتی گروه خود را مشخص نمایید

2-هر عنوان کار کلاسی متعلق به 1 گروه می باشد
3-کلیه کارهای کلاسی می بایست توسط نرم افزار word 2003  یا word 2007 تایپ و پس از ارائه شفاهی در کلاس ، روی سی به همراه فایل اصلی تحویل استاد گردد.

4- بارم بندی فعالیتها به شکل زیر می باشد
حضور فعال در کلاس : 1 تا 2 نمره – در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه ، دانشجو به آموزش معرفی خواهد شد
.
کوییز : 2 نمره
کار کلاسی : 2 تا 3 نمره
امتحان میان ترم : 5 نمره
امتحان پایان ترم : 10 نمره