لیست موادی که گردوغبار آنها قابل احتراق می باشد 

با تشکر از خانم مهندس زراوشانی

دانلود