جو ایمنی  و فراتر از آن :  یک چارچوب  چند سطحی

سمانه حمیدی-سروناز امینی
Safety climate and beyond: A multi-level multi-climate framework ,Zohar Dov, Safety Science 46 (2008) 376–387
به دنبال  بیش از 2 دهه  تحقیق در مورد  جو ایمنی  بر اساس سنجش  و کاربرد اکنون  دیگر زمان  پیشرفت  و بازنگری فرا رسیده است. مقالۀ  حاضر، توصیف کوتاهی  است از  چارچوب رایج به دنبال  آن یک گسترش  به چارچوب  چند سطحی  که جو ایمنی ، سطح گروه و سطح سازمانی  را به صورت مجزا  با مقیاس های  سنجش  متفاوت  معرفی می کند.  در این مقاله پس از ارائه بحث نظری و عملی مفاهیم  شامل مشاهدات  تجربی، مقاله ای ارائه می شود که طی آن پیش بینی شده   تأثیر  ایمنی محل کار  بستگی  به محیط  مکمل  آن دارد. که به عنوان  محیط کار شخصی  نامیده  می‌شود.  با اتصال  این نظریات به طرحی از تحقیقی جدید  می رسیم که برای تشویق  و پیشرفت فاز اندازه گیری و عملیاتی  کردن ارایه شده است.