تالیف:

مهندس رضا نوشاد جمال

مرکز فروش :

فروشگاه کتب و نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده بهداشت- آقای مهندس شاپور رفیعی.  ٢٢٣٩٢۵١ ٠٢٨١