علی اصغر عزت پناه?>?>?>

سلام آقای قعله نوعی(قلعه نوی) خسته نباشید

یک سوال داشتم . در اندازه گیری صدا فرق بین عدد پیک و عدد ماکزیزم که دستگاه صداسنج می دهد چیست ؟

با تشکر خداحافظ

پاسخ » با عرض سلام متقابل . در مورد سوال شما بایستی توضیحاتی عرض کنم . این مسئله در برخی از دستگاههای صداسنج وجود دارد

شبکه پاسخ دستگاه :

اصوات مختلف اعم از یکنواخت .متغیر و کوبه ای در طول زمان تداوم خود دارای تغییرات دامنه فشار بوده و این تغییرات در برخی از آنها لحظه ای است . برای اندازه گیری انواع صدا نمیتوان حساسیت عکس العمل زمانی دستگاه را یکسان در نظر گرفت . در تراز سنجهای دقیق لازم است تا سرعت درک یا پاسخ زمانی دستگاه با سرعت تغییرات دامنه فشار صوت متناسب گردد. برای اینکار از شبکه سرعت پاسخ دستگاه کمک میگیرند تا اندازه گیری متناسب با سرعت تغییرات دامنه فشار صوت باشد .

در دستگاههای تراز سنج برای هر نوع صوت از یک سرعت متناسب استفاده میشود که شامل موقعیت SLOW برای صدای یکنواخت یا منابع صوتی ساکن بوده و حساسیت دستگاه در حد یک ثانیه برای درک تغییرات دامنه صدا میباشد . موقعیت FAST   برای اندازه گیری تراز فشار صوت منابع متحرک یا اصوات متغیر با زمان و نوبتی مناسب بوده و دستگاه تغییرات سریع دامنه در حد میلی ثانیه را نیز درک میکند . موقعیت Impulse یا Impact برای اندازه گیری اصوات کوبه ای یا ضربه ای مناسب بوده و دستگاه تراز سنج تغییرات دامنه صدا در حد میکروثانیه را درک میکند . در برخی دستگاهها یک قابلیت با عنوان Peak   برای سرعتهای بالا نیز پیش بینی شده است که سرعت پاسخ آن بین Fast و Impulse میباشد .

با امید به آنکه با اندک سواد خود توانسته باشم پاسخ جنابعالی را داده باشم برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ صداسنج مربوطه مراجعه نمایید