ه لطف خدا کتاب "تکنیکهای آتش نشانی صنعتی" به بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران رسید. کتاب توسط انتشارات فن آوران و به پشتوانه ی شرکت توسعه و بهبود ایمنی منتشر گردیده است.
این کتاب که در نوع خود اولین در کشور می باشد تکنیکهای آتش نشانی صنعتی را بر اساس استانداردهای بین المللی به علاقه مندان ارائه می نماید.