و شما از خدا می پرسید چرا من ؟

در حالی که اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنید متوجه خواهید شد سنگهای بزرگتر و بلایای بیشتری به سوی شما روانه شده ...

روزی که با یاد خدا سپری نشود روز بیهوده ایست...

خداوند روز ما را تغییر می دهد و آنچه صلاح است برای ما میفرستد

همیشه شکر گذار خداوند باشیم