گفتی که یک دیار. هرگز به ظلم و جور نمی ماند. بر پا و استوار. هرگز هرگز. والا پیام دار محمد

آن گاه تمثیل وار

کشیدی عبای وحدت

بر سر پاکان روزگار

والا پیام دار محمد

در تنگ پر تبرک

آن نازنین عبا

دیرینه ای محمد

جا هست بیش و کم

آزاده را

که تیغ کشیده است بر ستم

والا پیامدار محمد