ارزیابی ایمنی فرایندی در صنایع شیمیایی

تالیف:مهندس علیرضا ارزنده

این کتابها ابتدا ترجمه شده اند و بعد خلاصه نویسی شده اند. کتاب ها در قطع جیبی و به صورت خلاصه اما با رعایت اصل امانت داری منتشر شده اند.