*      طرح درس :?>?>?>

     تدریس مؤثر با یک طرح خوب نمایان می شود . طرحهای درس بایستی نوشته شوند تا آموزش را استاندارد کنند ، آنها همچنین به آموزگار برای انجام موارد زیر کمک می کنند .

*      موّاد حاضر در موضوع مناسب

*      اجتناب از حذف موارد ضروری

*      هدایت جلسه بر اساس جدول زمانی

*      قرار دادن تأکید مناسب روی مواردیکه بایستی پوشش داده شوند

*      فراهم کردن مشارکت دانش آموز

*      داشتن اعتماد به نفس

     برای آنکه طرح درسی واقعاً موفق باشد ، هر آموزگار بایستی با دقت ارائة خود را برنامه ریزی کند . جدول ٢ – ٢ یک مثال طرح درس است . این فقط یک مدل پیشنهادی برای کمک به طرح ریزی دقیق هر درس می باشد .

 

جدول ٢-٢ ( طرح درس نمونه )

*      موضوعات :

     برای آنکه سرپرستان در مورد ایمنی و تولید  و رابطه آن  آگاه شوند و اینکه ایمنی از مسئولیتهایشان است .

 

*      کمک آموزش و مواد :

     توزیع کپی هایی از کتاب کار و مطالعة آن قبل از اولین جلسه . به دانش آموزان بگویید برای بحث ، خودشان را آماده کنند . بر اساس چیزهایی که خوانده اند . مطمئن شوید که تخته سیاه ، گچ ، پاک کن و نشانگر در دسترس می باشد .

 

*      ارائه :

     اگر شما برای گروه شناخته شده نیستید ، نام خود را روی تخته نوشته و خود را معرفی کنید . در اوّلین جلسه می خواهیم مشکلات ایمنی و تولید را توضیح دهیم . ایمنی و تولید را نمی توانیم جداگانه در نظر بگیریم . تولید بهتر نتیجة ایمنی است . ما همچنین می خواهیم روی وظائف و مسئولیتهای سر کارگر تأکید کنیم . این را خوب می دانیم که حوادث هزینه ساز هستند . امّا در بیشتر موارد فقط هزینه های سیستم – هزینه های درمانی و هزینه های خسارات را می بینیم . ما اغلب صدماتی که به تجهیزات ، از دست رفتن تولید و هزینة آموزش جایگزین برای کارگران آسیب دیده را در حساب کردن نادیده می گیریم .

    * اگر ممکن است یک مورد اتفاق افتاده را شرح دهید : برای شروع این بحث اجازه بدهید لیستی از وظائف سرپرست خط را داشته باشیم . ما این وظائف را روی تخته سیاه لیست خواهیم کرد . ( لیست باید شامل نکات زیر باشد : خروج محصول ، نگهداری وضعیت سفارشات ، نگهداری تجهیزات ، تعیین راه و روش کاری ، سرپرستی کار، سازماندهی کارگران ، نگهداری روحیّة کارگران )

     * چه تعدادی از این وظائف مرتبط با ایمنی است ؟ از اعضای گروه بپرسید جزئیات این وظائف را نام ببرند . نگهداری وضعیت سفارشات ، سازماندهی کارگران ، تعیین روش کاری ، داشتن روحیّة روشهای پیشگیری از حوادث .

    *حتّی بدون یک برنامة ایمنی ، چه تعدادی از این وظائف را یک سرپرست خط مجبور است که اجرا کند ؟ گروه وظائفی را نام می برد تا شما بررسی کنید و نشان دهید که اینها کارهایی معمولی سرپرستی هستند که ممکن است قسمتی از مراقبت شغلی باشد حتّی اگر هیچ برنامة رسمی وجود نداشته باشد . آیا کسی بجز سرپرست می تواند این کار را منظم انجام دهد ؟ بیائید این لیست را بررسی کنیم . به من بگویید چه کسی می تواند این کارها را انجام دهد ؟ من نام و عنوان او را پس از آیتم می نویسم . ( اجازه بدهید دانش آموزان کامل شرح دهند . مطمئن باشید که آنها فهمیده اند که هیچ کس نمی تواند این وظائف را انجام دهد . )

 

*      خلاصه :

     از توضیحاتی که ارائه شد ، آن می تواند به آسانی دیده شود که ایمنی و تولید نمیتواند جداگانه شوند و از لیستی که تهیّه شد نشان می دهد که ایمنی یکی از مسئولیتهای سرپرست است . حتّی اگر هیچ برنامة رسمی ایمنی وجود نداشته باشد این وظائف بایستی اجرا شوند . این قانونی است که نتیجه می گیریم اگر شما کارتان را انجام دادید شما از حوادث پیشگیری خواهید کرد . در پیشگیری از حوادث شماوقت بیشتری برای برنامه ریزی و بهبود تولید خواهید داشت .