کارهای کلاسی ارائه شده در کلاس(مدیریت یکپارچه،ایمنی ٢،روشنایی،سیستمهای هوشمند و تحلیل اثر بخشی ایمنی ) بر روی سایت http://www.hseforum.com  قسمت کلاس درس قرار گرفته است. کلیه عزیزان موظف به مطالعه این مطالب جهت آزمون پایان ترم میباشند