بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست ، و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم 

و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی