کتاب « مقررات ایمنی آتش نشانی در صنایع »  با برگردان و گردآوری علیرضا کاظمی و چاپ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برای مطالعه دانشجویان و عموم کارمندان مؤسسات صنعتی به ویژه کارشناسان ایمنی توصیه می گردد.