استفاده از کامپیوتر در دراز مدت میتواند صدماتی جبران ناپذیر به بدن فرد وارد کند. این صدمات بسیار شایع هستند و در عین حال به راحتی میتوان از آنها پیشگیری کرد.

نرم افزار رایگان «نرمشهای محل کار نارسیس»، برای جلوگیری از این صدمات طراحی شده است.

دانلود از انجمن ایمنی بهداشت و محیط زیست