در این بخش مثالهای عملی از روشهای مختلف ارزیابی ریسک قرار خواهد گرفت .. لطفا پیشنهاد دهید چه روشهایی در ابتدا در این بخش قرار گیرد

مثال عملی روش FMEA

مثال عملی روش PHA

مثال عملی روش JSA