نرم افزارهایی در خصوص برداشتن و حمل بار

Push-Pull-Carry

 Lift-lower

Female Carry

male pull

Female Push

Male Carry

به نقل از وبلاگ بهداشت حرفه ای سبزوار