تئوری سیستماتیک Babe Frinz

تئوری نظام تصمیم گیری ساری (Surry)

تئوری زابیتاکیس

تئوری انرژی

تئوری چند عاملی


این تعدادی از تئوری هاست

در فایل زیر توضیحات مربوط به هر کدام ارائه شده

 

http://www.hseforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=1652&d=1302066941