ماه رمضان امسال هم گذشت... و چه دلگیر است این غروب آخر، انگار تمام وجودت را به لحظه های این ماه سنجاق کرده اند، تازه داشتیم هر روز چند ساعتی برای خوب بودن تمرین می کردیم.../ کم گناه نکرده ایم به درگاهش و کم حریمش را نشکسته ایم و مگر فقط از سر لطف جای بخشش برایمان باشد، که از سر عدل اگر باشد