متون مفید در خصوص مدیریت صنعتی

متن شماره 1

متن شماره 2
متن تخصصی 3

متن تخصصی 4
برگرفته از کتاب مدیریت صنعتی (رویکرد نوین)