جوشکاری MIG  یا CO2

 

اطلاعاتی در خصوص ایمنی در این نوع جوشکاری