معرفی کتاب ایمنی حریق

ناشر : فدک ایساتیس

نویسندگان: مظاهر انصاری ، محمدرضا حسن بیگی

 

 

ین کتاب با هدف فراهم آوردن یک راهنمای عملیاتی تدوین شده است تا با اجرای آن بتوان پیشگیری و حفاظت در برابر حریق در محیط کار را ارتقاء بخشید. تاکید این کتاب بر تکنیک ها و روش هایی است که می توان برای ارتقاء واقعی عملکرد انجام داد.
 تمرکز اصلی این کتاب بر حفاظت در برابر حریق در محیط های صنعتی می باشد اما اکثر مطالب آن برای حفاظت در برابر حریق در تمامی بخش ها قابل استفاده می باشد.
 جلوگیری و کنترل خسارت ناشی از حریق به طور اساسی در مورد توسعه ی سیستم ها و عملیاتی در تاسیسات است تا فرصت های جلوگیری از حریق ، محدود نمودن توسعه و گسترش حریق و کنترل موثر و سریع حریق افزایش یابد.
 با اینکه گهگاه به کدهای عملیاتی و استانداردها اشاره می شود اما این کتاب نگران به جزبه جزء الزامات این مستندات نمی پردازد.در این کتاب جنبه های مهندسی نیز گنجانده شده اما هدف از آن این نیست که مطالعه کننده ی با مطالعه ی این کتاب مهندس یا متخصص شود

 

دانلود فهرست مندجات کتاب