در نامه  ای که  به گفته ی تنظیم کنندگان نامه مستندات آن توسط تعداد زیادی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ارشد  رشته های علوم پزشکی91 گرد آوری شده، پیرامون کلید نهایی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت و درمان اعتراض شده است. متن نامه به شرح زیر است:

http://sohbatenow.ir/news.php?id=5113

http://www.ghatreh.com/news///nn10454752/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C