اسامي همكاراني كه در آزمون پتروشيمي شركت و پذيرفته شده اند (البته براي مصاحبه )

 

لیسانس و فوق لیسانس بهداشت حرفه ای - ماهشهر

 

لیسانس و فوق لیسانس  بهداشت حرفه ای - پارس

 

 

براي اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد

 

http://www.nipc.net

 

موفق باشيد