برای دانلود :

http://saku.ir/Magazine.aspx?SakuID=9

گزارشی از مراسم افتتاحیه

عناوین سخنرانی های کلیدی چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
گفتگویی با دکتر شایگان
گفتگو با دکتر اله وردی
با انجمن مهندسی شیمی ایران بیشتر آشنا شویم
گزارشی از مراسم اختتامیه
...