کتابچه حدود تماس شغلی مجاز عوامل بیماریزای محیط کار( TLV)  که در سال ۱۳۹۰ توسط کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور مورد بازنگری قرار گرفته است توسط مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت  با همکاری پژوهشکده محیط زیست منتشر گردید .

برای دریافت فایل کتابچه بر روی اینجا کلیک کنید .