بخشی از برنامه این هفته بروز در خصوص ارگونومی و کامپیوتر بود... میتوانید این برنامه را در لینکهای زیر ببینید...

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

 

بنظرم بهتره در جایی که ما رشته ارگونومی در دانشگاههای کشورمان داریم از اساتید این رشته در این برنامه ها استفاده کنند.