فیلم آموزشی کار با صداسنج و دزیمتر

به فارسی . تهیه شده در دانشگاه علوم پزشکی قزوین . گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مشاهده فیلم آموزش کار با صداسنج آنالیزور دار مدل CEL-450

مشاهده فیلم آموزش کار با دزیمتر مدل CEL-320