کتاب سیستم های مدیریت یکپارچه توسط انتشارات فدک منتشر شد

برای مشاهده جلد کتاب کلیک نمایید